Değer Artışı Kazancı193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80. maddesinde sayılan mal ve hakların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar değer artışı kazancıdır. Elden çıkarma, söz konusu mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder.

Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır.

1. (5281 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle 01.01.2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere değişen bent. Yürürlük; 01.01.2006) İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar.(*)

2. 70 inci maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı hakların (ihtira beratları hariç) elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

3. Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanunî mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

4. Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

5. Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

6. İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70 inci maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak (5615 sayılı kanunun 5 inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere 04.04.2007) beş yıl içinde(8) elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.). Bu maddede geçen "elden çıkarma" deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder.

Hazır Beyan Sistemi Nedir?

Hazır Beyan Sistemi, ücret, kira, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarınıza ilişkin Gelir Vergisi Beyannamenizin önceden hazırlanarak onayınıza sunulduğu sistemdir.
Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı elde edenler bu sistemden yararlanamamaktadır.

Beyanname Vermeli Miyim?

Elde ettiğiniz gelir türlerine ilişkin olarak beyanname vermeniz gerekip gerekmediğini sizin için hazırladığımız test vasıtasıyla kolayca öğrenebilirsiniz.

Teste Başla

Beyannamemi Nasıl Vereceğim?

Sisteme giriş yaparak, önceden hazırlanmış olan beyannamenizi kontrol edip, istediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra beyannamenizi onaylayabilirsiniz.

Adres Numarası Nedir?

Adres numarası Türkiye’deki konutlara/işyerlerine ait 10 haneli özel bir numaradır.
Adres numaranızı “Adres Numarası Öğrenme” menüsü ile hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Adres Numarası Öğren

Vergi Dairesine Gitmeli Miyim?

İlk defa beyanname verecek olsanız dahi, vergi dairesine gitmeden Hazır Beyan Sistemi ile beyannamenizi verip, verginizi ödeyebilirsiniz.

Vergimi Nasıl Öderim?

Beyannamenizin onaylanmasının ardından verginizi, Hazır Beyan Sistemi üzerinden kredi kartınızla, internet bankacılığı, banka şubeleri ya da vergi dairelerinden ödeyebilirsiniz.

Ödeme Kanalları

Kira Vergisi Hesaplama

Sadece kira geliri elde etmiş iseniz, ne kadar vergi ödemeniz gerektiğini kolayca hesaplayabilirsiniz.

Kira Vergisi Hesaplama

Değer Artışı Kazancı Vergisi Hesaplama

Sattığınız gayrimenkulden elde ettiğiniz değer artışı kazancınız için ne kadar gelir vergisi ödemeniz gerektiğini sizin için hesaplıyoruz.

Değer Artışı Kazancı Vergisi Hesaplama

Merak Ettikleriniz

Hazır Beyan Sistemi ve beyanınıza ilişkin tüm sorularınızın cevapları burada.

Rehber & Yardım

Sık Sorulan Sorular