Diğer Kazanç ve İratlar
Hızlı Rehber

 • 2015 yılı Değer Artış Kazancı 10.600 TL yi aşanlar beyanname vermek zorundadırlar.
 • 2015 yılı Değer Artış Kazancı istisnası 10.600 TL’dir.
 • Ancak elden çıkarılan değer, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ise istisna uygulanmayacak, elde edilen gelirden giderler düşülecek ve kalan tutar beyan edilecektir.
 • İvazsız ( Bedelsiz- Miras yoluyla) elde edilen mal ve haklar değer artış kazancının konusuna girmez.
 • Gayrimenkul ve Hakların elden çıkarılmasında; elden çıkarıldığı/satıldığı aydan bir önceki ay ve iktisap edildiği/satın alındığı aydan bir önceki ayın Yİ-ÜFE değerleri arasında %10 ve üzerinde bir artış varsa alış bedeline endeksleme uygulanır.
 • Mükellefler 01/01/2015-31/12/2015 dönemine ait beyana tabi Değer Artış Kazancı gelirlerini 2016 yılı Mart ayının 1-25’inci günü akşamına kadar beyan etmek zorundadırlar.
 • Mükellefler tahakkuk eden vergilerini Mart ve Temmuz aylarında iki taksitte öderler.
 • 2015 yılı Arızi Kazançları 23.000 TL’yi aşanlar beyanname vermek zorundadırlar.
 • 2015 yılı Arızi Kazanç istisnası 23.000 TL’dir.
 • Gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar ile zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların sonradan tahsili istisna uygulamasının dışındadır.
 • Henüz başlamamış olan ticarî, ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar da istisna uygulamasının dışındadır.
 • Mükellefler 01/01/2015-31/12/2015 dönemine ait beyana tabi Arızi Kazanç gelirlerini 2016 yılı Mart ayının 1-25’inci günü akşamına kadar beyan etmek zorundadırlar.
 • Mükellefler tahakkuk eden vergilerini Mart ve Temmuz aylarında iki taksitte öderler.