Menkul Sermaye İradı
Hızlı Rehber

  Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesine göre kaynağı ne olursa olsun aşağıda yazılı gelirler menkul sermaye iradı sayılmaktadır:
 • Her çeşit hisse senetlerinin kar payları (temettü gelirleri),
 • İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Limited Şirket ortaklarının, iş ortaklıkları ortaklarının ve komanditerlerin kar payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar),
 • Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları,
 • Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile diğer her türlü tahvil ve bono faizleri (Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetler ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler dahil olmak üzere),
 • Her çeşit alacak faizleri,
 • Mevduat faizleri,
 • Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller,
 • İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar,
 • Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri,
 • Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları ve özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları (Menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kar payları dahil),
 • Repo gelirleri,
 • Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından ayrılmalar nedeniyle yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları,
 • Bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları,
 • Yukarıda sayılanlar dışında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ihraç edilen her türlü sermaye piyasası aracından elde edilen kar payı, faiz, kira vb. gelirler
  Aşağıda sayılan menkul sermaye iratları tutarı ne olursa olsun beyan edilmez. Diğer gelirler nedeniyle verilen beyannameye de dahil edilmez.
 • 1. Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan;
  ● Mevduat faizleri
  ● Özel Finans Kurumlarınca (Katılım Bankaları) kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları
  ● Repo Kazançları
 • 2. Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından ayrılmalar nedeniyle yapılan ödemelerin ve bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları,
 • 3. Kurumlar vergisi mükelleflerince 31.12.1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kazançların dağıtımı halin de, gerçek kişilerce elde edilen kar payları,
 • 4. Kurumların karlarını sermayeye eklemek suretiyle gerçekleştirdikleri kar dağıtım işlemlerinde gerçek kişi ortaklarca elde edilen kar payları.
 • 1. Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri,
 • 2. Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller (01.01.2006 tarihinden önce ihraç/iktisap edilenler),
 • 3. İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar,
 • 4. Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri,
 • 5. Yurt dışından elde edilen diğer menkul sermaye iratları (faiz, repo, kar payı vb.),
 • 6. Her çeşit alacak faizleri. Türkiye’de vergi kesintisine tabi olmayan ve istisna uygulanmayan yukarıda belirtilen menkul sermaye iratları 1.800 TL’lik tutarı aşması halinde yıllık beyanname ile beyan edileceklerdir.
 • 1. 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan her çeşit tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden elde edilen gelirler,
 • 2. Tam mükellef kurumlar tarafından yurtdışında ihraç edilen tahviller ile tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurtdışında ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler,
 • 3. Tam mükellef kurumlardan elde edilen kar payları
 • 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen TL cinsinden Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu faiz gelirleriniz 2018 yılı için enflasyondan arındırmaya ilişkin indirim oranı % 140,41 olarak belirlendiği ve oran 1’den büyük olduğu için beyana dahil edilmeyecektir.
 • 01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilen TL cinsinden, Devlet Tahvili ve Hazine Bonosundan elde edilen faiz gelirleri Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifata tabi olduğundan, faiz gelirlerinizi beyan etmenize gerek yoktur.
 • 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen dövize, altına veya başka bir değere endeksli Devlet Tahvili ve Hazine Bonosundan elde ettiğiniz faiz gelirlerinizin toplamı beyana tabi başka gelirlerinizin bulunmaması halinde, 2018 yılı için 34.000 TL'yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • 01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilen dövize, altına veya başka bir değere endeksli Devlet Tahvili ve Hazine Bonosundan elde edilen faiz gelirleri Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifata tabi olduğundan, faiz gelirlerinizi beyan etmenize gerek yoktur.
 • 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen TL cinsinden özel sektör tahvil ve bono faiz gelirleriniz 2018 yılı için enflasyondan arındırmaya ilişkin indirim oranı % 140,41 olarak belirlendiği ve oran 1’den büyük olduğu için beyana dahil edilmeyecektir.
 • TL cinsinden, özel sektör tarafından ihraç edilen tahvil ve bononun ihraç tarihi 01.01.2006 tarihinden sonra ise, elde edilen faiz gelirleri Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifata tabi olduğundan, faiz gelirlerinizi beyan etmenize gerek yoktur.
 • Dövize, altına veya başka bir değere endeksli özel sektör tarafından ihraç edilen tahvil ve bononun ihraç tarihi 01.01.2006 tarihinden önce ise, faiz gelirlerinizin toplamı beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, 2018 yılı için 34.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • Dövize, altına veya başka bir değere endeksli özel sektör tarafından ihraç edilen tahvil ve bononun ihraç tarihi 01.01.2006 tarihinden sonra ise, elde edilen faiz gelirleri Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifata tabi olduğundan, faiz gelirlerinizi beyan etmenize gerek yoktur.
 • 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen TL cinsinden Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden elde edilen faiz gelirleriniz 2018 yılı için enflasyondan arındırmaya ilişkin indirim oranı % 140,41 olarak belirlendiği ve oran 1’den büyük olduğu için beyana dahil edilmeyecektir.
 • 01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilen TL cinsinden, Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden elde edilen faiz gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifata tabi olduğundan, faiz gelirlerinizi beyan etmenize gerek yoktur.
 • Dövize, altına veya başka bir değere endeksli Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin ihraç tarihi 01.01.2006 tarihinden önce ise, beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, faiz gelirlerinizin toplamı 2018 yılı için 34.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • Dövize, altına veya başka bir değere endeksli Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin ihraç tarihi 01.01.2006 tarihinden sonra ise, elde edilen faiz gelirleri Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifata tabi olduğundan, faiz gelirlerinizi beyan etmenize gerek yoktur.
 • Yurtdışında ihraç edilen her türlü bono ve tahvillerden(kira sertifikaları dahil) beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, elde edilen faiz gelirleri toplamı 2018 yılı için beyan sınırı olan 34.000 TL’yi aşıyor ise beyan etmelisiniz.
 • Tam mükellef kurumlardan elde edilen her nev’i hisse senetlerinin(temettü gelirleri) kar paylarının brüt tutarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınmaktadır. Beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, elde ettiğiniz kar payının brüt tutarının yarısı 2018 yılı için 34.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • Tam mükellef kurumlardan elde edilen iştirak hisselerinden doğan kazançların (Limited Şirket ortaklarının, iş ortaklıkları ortaklarının ve komanditerlerin kâr payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar dahil) yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınmaktadır. Beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, elde ettiğiniz kar payının brüt tutarının yarısı 2018 yılı için 34.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • Tam mükellef kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınmaktadır. Beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, elde ettiğiniz kar payının brüt tutarının yarısı 2018 yılı için 34.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • Menkul kıymetler yatırım ortaklıklarından sağlanan kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınmaktadır. Beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, elde ettiğiniz kar payının brüt tutarının yarısı 2018 yılı için 34.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • Gayrimenkul yatırım fon ve ortaklıklarından sağlanan kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınmaktadır. Beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, elde ettiğiniz kar payının brüt tutarının yarısı 2018 yılı için 34.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • Risk sermayesi yatırım fon ve ortaklıklarından sağlanan kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınmaktadır. Beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, elde ettiğiniz kar payının brüt tutarının yarısı 2018 yılı için 34.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • 2018 yılında kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde ettiğiniz faiz gelirleri toplamı 1.800 TL’yi aşıyorsa Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde etiğiniz faiz gelirlerinizi beyan etmelisiniz.
 • 2018 yılında elde ettiğiniz eurobond faiz gelirlerinizin toplamı beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, 34.000 TL’yi aşıyorsa Eurobond faiz gelirlerinizi beyan etmelisiniz.
 • 2018 yılında Alacak faizi gelirlerinizin toplamı 1.800 TL’yi aşıyorsa Alacak faizi gelirlerinizi beyan etmelisiniz.
 • 2018 yılında Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedellerin toplamı 1.800 TL’yi aşıyorsa 01.01.2006 tarihinden önce ihraç/iktisap edilen hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedelleri beyan etmelisiniz.
 • 2018 yılında iştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınların toplamı 1.800 TL’yi aşıyorsa İştirak hisselerinizin adınıza henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında aldığınız para ve ayınları beyan etmelisiniz.
 • 2018 yılında senetlerinizi iskonto ettirmeniz karşılığında aldığınız iskonto bedelleri toplamı 1.800 TL’yi aşıyorsa Senetlerinizi iskonto ettirmeniz karşılığında aldığınız iskonto bedellerini beyan etmelisiniz.
 • 2018 yılında yurt dışından elde ettiğiniz diğer menkul sermaye iratları toplamı 1.800 TL’yi aşıyorsa Yurt dışından elde ettiğiniz diğer menkul sermaye iratlarını beyan etmelisiniz.
 • Tam mükellef kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınmaktadır. Beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, elde ettiğiniz kar payının brüt tutarının yarısı 2018 yılı için 34.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • Tam mükellef kurumlardan elde edilen iştirak hisselerinden doğan kazançların (Limited Şirket ortaklarının, iş ortaklıklarının ortakları ve komanditerlerin kâr payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar dahil) yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınmaktadır. Beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, elde ettiğiniz kar payının brüt tutarının yarısı 2018 yılı için 34.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • 2018 yılında Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedellerin toplamı 1.800 TL’yi aşıyorsa 01.01.2006 tarihinden önce ihraç/iktisap edilen hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedelleri beyan etmelisiniz.
 • 2018 yılında iştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınların toplamı 1.800 TL’yi aşıyorsa İştirak hisselerinizin adınıza henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında aldığınız para ve ayınları beyan etmelisiniz.
 • 2018 yılında senetlerinizi iskonto ettirmeniz karşılığında aldığınız iskonto bedelleri toplamı 1.800 TL’yi aşıyorsa senetlerinizi iskonto ettirmeniz karşılığında aldığınız iskonto bedellerini beyan etmelisiniz.
 • 2018 yılında kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde ettiğiniz faiz gelirleri toplamı 1.800 TL’yi aşıyorsa Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde etiğiniz faiz gelirlerinizi beyan etmelisiniz.
 • 2018 yılında elde ettiğiniz eurobond faiz gelirlerinizin toplamı 34.000 TL’yi aşıyorsa Eurobond faiz gelirlerinizi beyan etmelisiniz.
 • 2018 yılında yurt dışından elde ettiğiniz diğer menkul sermaye iratları toplamı 1.800 TL’yi aşıyorsa Yurt dışından elde ettiğiniz diğer menkul sermaye iratlarını beyan etmelisiniz.
  Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesine göre kaynağı ne olursa olsun aşağıda yazılı gelirler menkul sermaye iradı sayılmaktadır:
 • Her çeşit hisse senetlerinin kar payları (temettü gelirleri),
 • İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Limited Şirket ortaklarının, iş ortaklıkları ortaklarının ve komanditerlerin kar payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar),
 • Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları,
 • Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile diğer her türlü tahvil ve bono faizleri (Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetler ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler dahil olmak üzere),
 • Her çeşit alacak faizleri,
 • Mevduat faizleri,
 • Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller,
 • İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar,
 • Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri,
 • Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları ve özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları (Menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kar payları dahil),
 • Repo gelirleri,
 • Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından ayrılmalar nedeniyle yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları,
 • Bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları,
 • Yukarıda sayılanlar dışında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ihraç edilen her türlü sermaye piyasası aracından elde edilen kar payı, faiz, kira vb. gelirler
  Aşağıda sayılan menkul sermaye iratları tutarı ne olursa olsun beyan edilmez. Diğer gelirler nedeniyle verilen beyannameye de dahil edilmez.
 • 1. Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan;
  ● Mevduat faizleri
  ● Özel Finans Kurumlarınca (Katılım Bankaları) kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları
  ● Repo Kazançları
 • 2. Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından ayrılmalar nedeniyle yapılan ödemelerin ve bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları,
 • 3. Kurumlar vergisi mükelleflerince 31.12.1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kazançların dağıtımı halin de, gerçek kişilerce elde edilen kar payları,
 • 4. Kurumların karlarını sermayeye eklemek suretiyle gerçekleştirdikleri kar dağıtım işlemlerinde gerçek kişi ortaklarca elde edilen kar payları.
 • 1. Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri,
 • 2. Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller (01.01.2006 tarihinden önce ihraç/iktisap edilenler),
 • 3. İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar,
 • 4. Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri,
 • 5. Yurt dışından elde edilen diğer menkul sermaye iratları (faiz, repo, kar payı vb.),
 • 6. Her çeşit alacak faizleri. Türkiye’de vergi kesintisine tabi olmayan ve istisna uygulanmayan yukarıda belirtilen menkul sermaye iratları 1.600 TL’lik tutarı aşması halinde yıllık beyanname ile beyan edileceklerdir.
 • 1. 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan her çeşit tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden elde edilen gelirler,
 • 2. Tam mükellef kurumlar tarafından yurtdışında ihraç edilen tahviller ile tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurtdışında ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler,
 • 3. Tam mükellef kurumlardan elde edilen kar payları
 • 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen TL cinsinden Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu faiz gelirleriniz 2017 yılı için enflasyondan arındırmaya ilişkin indirim oranı % 129,43 olarak belirlendiği ve oran 1’den büyük olduğu için beyana dahil edilmeyecektir.
 • 01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilen TL cinsinden, Devlet Tahvili ve Hazine Bonosundan elde edilen faiz gelirleri Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifata tabi olduğundan, faiz gelirlerinizi beyan etmenize gerek yoktur.
 • 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen dövize, altına veya başka bir değere endeksli Devlet Tahvili ve Hazine Bonosundan elde ettiğiniz faiz gelirlerinizin toplamı beyana tabi başka gelirlerinizin bulunmaması halinde, 2017 yılı için 30.000 TL'yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • 01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilen dövize, altına veya başka bir değere endeksli Devlet Tahvili ve Hazine Bonosundan elde edilen faiz gelirleri Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifata tabi olduğundan, faiz gelirlerinizi beyan etmenize gerek yoktur.
 • 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen TL cinsinden özel sektör tahvil ve bono faiz gelirleriniz 2017 yılı için enflasyondan arındırmaya ilişkin indirim oranı % 129,43 olarak belirlendiği ve oran 1’den büyük olduğu için beyana dahil edilmeyecektir.
 • TL cinsinden, özel sektör tarafından ihraç edilen tahvil ve bononun ihraç tarihi 01.01.2006 tarihinden sonra ise, elde edilen faiz gelirleri Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifata tabi olduğundan, faiz gelirlerinizi beyan etmenize gerek yoktur.
 • Dövize, altına veya başka bir değere endeksli özel sektör tarafından ihraç edilen tahvil ve bononun ihraç tarihi 01.01.2006 tarihinden önce ise, faiz gelirlerinizin toplamı beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, 2017 yılı için 30.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • Dövize, altına veya başka bir değere endeksli özel sektör tarafından ihraç edilen tahvil ve bononun ihraç tarihi 01.01.2006 tarihinden sonra ise, elde edilen faiz gelirleri Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifata tabi olduğundan, faiz gelirlerinizi beyan etmenize gerek yoktur.
 • 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen TL cinsinden Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden elde edilen faiz gelirleriniz 2017 yılı için enflasyondan arındırmaya ilişkin indirim oranı % 129,43 olarak belirlendiği ve oran 1’den büyük olduğu için beyana dahil edilmeyecektir.
 • 01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilen TL cinsinden, Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden elde edilen faiz gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifata tabi olduğundan, faiz gelirlerinizi beyan etmenize gerek yoktur.
 • Dövize, altına veya başka bir değere endeksli Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin ihraç tarihi 01.01.2006 tarihinden önce ise, beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, faiz gelirlerinizin toplamı 2017 yılı için 30.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • Dövize, altına veya başka bir değere endeksli Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin ihraç tarihi 01.01.2006 tarihinden sonra ise, elde edilen faiz gelirleri Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifata tabi olduğundan, faiz gelirlerinizi beyan etmenize gerek yoktur.
 • Yurtdışında ihraç edilen her türlü bono ve tahvillerden(kira sertifikaları dahil) beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, elde edilen faiz gelirleri toplamı 2017 yılı için beyan sınırı olan 30.000 TL’yi aşıyor ise beyan etmelisiniz.
 • Tam mükellef kurumlardan elde edilen her nev’i hisse senetlerinin(temettü gelirleri) kar paylarının brüt tutarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınmaktadır. Beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, elde ettiğiniz kar payının brüt tutarının yarısı 2017 yılı için 30.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • Tam mükellef kurumlardan elde edilen iştirak hisselerinden doğan kazançların (Limited Şirket ortaklarının, iş ortaklıkları ortaklarının ve komanditerlerin kâr payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar dahil) yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınmaktadır. Beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, elde ettiğiniz kar payının brüt tutarının yarısı 2017 yılı için 30.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • Tam mükellef kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınmaktadır. Beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, elde ettiğiniz kar payının brüt tutarının yarısı 2017 yılı için 30.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • Menkul kıymetler yatırım ortaklıklarından sağlanan kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınmaktadır. Beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, elde ettiğiniz kar payının brüt tutarının yarısı 2017 yılı için 30.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • Gayrimenkul yatırım fon ve ortaklıklarından sağlanan kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınmaktadır. Beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, elde ettiğiniz kar payının brüt tutarının yarısı 2017 yılı için 30.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • Risk sermayesi yatırım fon ve ortaklıklarından sağlanan kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınmaktadır. Beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, elde ettiğiniz kar payının brüt tutarının yarısı 2017 yılı için 30.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • 2017 yılında kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde ettiğiniz faiz gelirleri toplamı 1.600 TL’yi aşıyorsa Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde etiğiniz faiz gelirlerinizi beyan etmelisiniz.
 • 2017 yılında elde ettiğiniz eurobond faiz gelirlerinizin toplamı beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, 30.000 TL’yi aşıyorsa Eurobond faiz gelirlerinizi beyan etmelisiniz.
 • 2017 yılında Alacak faizi gelirlerinizin toplamı 1.600 TL’yi aşıyorsa Alacak faizi gelirlerinizi beyan etmelisiniz.
 • 2017 yılında Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedellerin toplamı 1.600 TL’yi aşıyorsa 01.01.2006 tarihinden önce ihraç/iktisap edilen hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedelleri beyan etmelisiniz.
 • 2017 yılında iştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınların toplamı 1.600 TL’yi aşıyorsa İştirak hisselerinizin adınıza henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında aldığınız para ve ayınları beyan etmelisiniz.
 • 2017 yılında senetlerinizi iskonto ettirmeniz karşılığında aldığınız iskonto bedelleri toplamı 1.600 TL’yi aşıyorsa Senetlerinizi iskonto ettirmeniz karşılığında aldığınız iskonto bedellerini beyan etmelisiniz.
 • 2017 yılında yurt dışından elde ettiğiniz diğer menkul sermaye iratları toplamı 1.600 TL’yi aşıyorsa Yurt dışından elde ettiğiniz diğer menkul sermaye iratlarını beyan etmelisiniz.
 • Tam mükellef kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınmaktadır. Beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, elde ettiğiniz kar payının brüt tutarının yarısı 2017 yılı için 30.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • Tam mükellef kurumlardan elde edilen iştirak hisselerinden doğan kazançların (Limited Şirket ortaklarının, iş ortaklıklarının ortakları ve komanditerlerin kâr payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar dahil) yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınmaktadır. Beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, elde ettiğiniz kar payının brüt tutarının yarısı 2017 yılı için 30.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • 2017 yılında Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedellerin toplamı 1.600 TL’yi aşıyorsa 01.01.2006 tarihinden önce ihraç/iktisap edilen hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedelleri beyan etmelisiniz.
 • 2017 yılında iştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınların toplamı 1.600 TL’yi aşıyorsa İştirak hisselerinizin adınıza henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında aldığınız para ve ayınları beyan etmelisiniz.
 • 2017 yılında senetlerinizi iskonto ettirmeniz karşılığında aldığınız iskonto bedelleri toplamı 1.600 TL’yi aşıyorsa senetlerinizi iskonto ettirmeniz karşılığında aldığınız iskonto bedellerini beyan etmelisiniz.
 • 2017 yılında kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde ettiğiniz faiz gelirleri toplamı 1.600 TL’yi aşıyorsa Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde etiğiniz faiz gelirlerinizi beyan etmelisiniz.
 • 2017 yılında elde ettiğiniz eurobond faiz gelirlerinizin toplamı 30.000 TL’yi aşıyorsa Eurobond faiz gelirlerinizi beyan etmelisiniz.
 • 2017 yılında yurt dışından elde ettiğiniz diğer menkul sermaye iratları toplamı 1.600 TL’yi aşıyorsa Yurt dışından elde ettiğiniz diğer menkul sermaye iratlarını beyan etmelisiniz.
  Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesine göre kaynağı ne olursa olsun aşağıda yazılı gelirler menkul sermaye iradı sayılmaktadır:
 • Her çeşit hisse senetlerinin kar payları (temettü gelirleri),
 • İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Limited Şirket ortaklarının, iş ortaklıkları ortaklarının ve komanditerlerin kar payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar),
 • Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları,
 • Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile diğer her türlü tahvil ve bono faizleri (Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetler ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler dahil olmak üzere),
 • Her çeşit alacak faizleri,
 • Mevduat faizleri,
 • Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller,
 • İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar,
 • Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri,
 • Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları ve özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları (Menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kar payları dahil),
 • Repo gelirleri,
 • Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından ayrılmalar nedeniyle yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları,
 • Bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları,
 • Yukarıda sayılanlar dışında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ihraç edilen her türlü sermaye piyasası aracından elde edilen kar payı, faiz, kira vb. gelirler
  Aşağıda sayılan menkul sermaye iratları tutarı ne olursa olsun beyan edilmez. Diğer gelirler nedeniyle verilen beyannameye de dahil edilmez.
 • 1. Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan;
  ● Mevduat faizleri
  ● Özel Finans Kurumlarınca (Katılım Bankaları) kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları
  ● Repo Kazançları
 • 2. Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından ayrılmalar nedeniyle yapılan ödemelerin ve bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları,
 • 3. Kurumlar vergisi mükelleflerince 31.12.1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kazançların dağıtımı halin de, gerçek kişilerce elde edilen kar payları,
 • 4. Kurumların karlarını sermayeye eklemek suretiyle gerçekleştirdikleri kar dağıtım işlemlerinde gerçek kişi ortaklarca elde edilen kar payları.
 • 1. Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri,
 • 2. Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller (01.01.2006 tarihinden önce ihraç/iktisap edilenler),
 • 3. İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar,
 • 4. Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri,
 • 5. Yurt dışından elde edilen diğer menkul sermaye iratları (faiz, repo, kar payı vb.),
 • 6. Her çeşit alacak faizleri. Türkiye’de vergi kesintisine tabi olmayan ve istisna uygulanmayan yukarıda belirtilen menkul sermaye iratları 1.580 TL’lik tutarı aşması halinde yıllık beyanname ile beyan edileceklerdir.
 • 1. 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan her çeşit tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden elde edilen gelirler,
 • 2. Tam mükellef kurumlar tarafından yurtdışında ihraç edilen tahviller ile tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurtdışında ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler,
 • 3. Tam mükellef kurumlardan elde edilen kar payları
 • 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen TL cinsinden Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu faiz gelirlerinize %38,19 oranında indirim uyguladıktan sonra kalan tutarı beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, 2016 yılı için 30.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • 01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilen TL cinsinden, Devlet Tahvili ve Hazine Bonosundan elde edilen faiz gelirleri Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifata tabi olduğundan, faiz gelirlerinizi beyan etmenize gerek yoktur.
 • 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen dövize, altına veya başka bir değere endeksli Devlet Tahvili ve Hazine Bonosundan elde ettiğiniz faiz gelirlerinizin toplamı beyana tabi başka gelirlerinizin bulunmaması halinde, 2016 yılı için 30.000 TL'yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • 01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilen dövize, altına veya başka bir değere endeksli Devlet Tahvili ve Hazine Bonosundan elde edilen faiz gelirleri Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifata tabi olduğundan, faiz gelirlerinizi beyan etmenize gerek yoktur.
 • 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen TL cinsinden tahvil ve bono faiz gelirlerinize %38,19 oranında indirim uyguladıktan sonra kalan tutarı beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, 2016 yılı için 30.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • TL cinsinden, özel sektör tarafından ihraç edilen tahvil ve bononun ihraç tarihi 01.01.2006 tarihinden sonra ise, elde edilen faiz gelirleri Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifata tabi olduğundan, faiz gelirlerinizi beyan etmenize gerek yoktur.
 • Dövize, altına veya başka bir değere endeksli özel sektör tarafından ihraç edilen tahvil ve bononun ihraç tarihi 01.01.2006 tarihinden önce ise, faiz gelirlerinizin toplamı beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, 2016 yılı için 30.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • Dövize, altına veya başka bir değere endeksli özel sektör tarafından ihraç edilen tahvil ve bononun ihraç tarihi 01.01.2006 tarihinden sonra ise, elde edilen faiz gelirleri Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifata tabi olduğundan, faiz gelirlerinizi beyan etmenize gerek yoktur.
 • 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen TL cinsinden Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden elde edilen faiz gelirlerinize %38,19 oranında indirim uyguladıktan sonra kalan tutar beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, 2016 yılı için 30.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • 01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilen TL cinsinden, Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden elde edilen faiz gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifata tabi olduğundan, faiz gelirlerinizi beyan etmenize gerek yoktur.
 • Dövize, altına veya başka bir değere endeksli Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin ihraç tarihi 01.01.2006 tarihinden önce ise, beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, faiz gelirlerinizin toplamı 2016 yılı için 30.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • Dövize, altına veya başka bir değere endeksli Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin ihraç tarihi 01.01.2006 tarihinden sonra ise, elde edilen faiz gelirleri Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifata tabi olduğundan, faiz gelirlerinizi beyan etmenize gerek yoktur.
 • Yurtdışında ihraç edilen her türlü bono ve tahvillerden(kira sertifikaları dahil) beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, elde edilen faiz gelirleri toplamı 2016 yılı için beyan sınırı olan 30.000 TL’yi aşıyor ise beyan etmelisiniz.
 • Tam mükellef kurumlardan elde edilen her nev’i hisse senetlerinin(temettü gelirleri) kar paylarının brüt tutarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınmaktadır. Beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, elde ettiğiniz kar payının brüt tutarının yarısı 2016 yılı için 30.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • Tam mükellef kurumlardan elde edilen iştirak hisselerinden doğan kazançların (Limited Şirket ortaklarının, iş ortaklıkları ortaklarının ve komanditerlerin kâr payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar dahil) yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınmaktadır. Beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, elde ettiğiniz kar payının brüt tutarının yarısı 2016 yılı için 30.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • Tam mükellef kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınmaktadır. Beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, elde ettiğiniz kar payının brüt tutarının yarısı 2016 yılı için 30.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • Menkul kıymetler yatırım ortaklıklarından sağlanan kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınmaktadır. Beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, elde ettiğiniz kar payının brüt tutarının yarısı 2016 yılı için 30.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • Gayrimenkul yatırım fon ve ortaklıklarından sağlanan kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınmaktadır. Beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, elde ettiğiniz kar payının brüt tutarının yarısı 2016 yılı için 30.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • Risk sermayesi yatırım fon ve ortaklıklarından sağlanan kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınmaktadır. Beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, elde ettiğiniz kar payının brüt tutarının yarısı 2016 yılı için 30.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • 2016 yılında kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde ettiğiniz faiz gelirleri toplamı 1.580 TL’yi aşıyorsa Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde etiğiniz faiz gelirlerinizi beyan etmelisiniz.
 • 2016 yılında elde ettiğiniz eurobond faiz gelirlerinizin toplamı beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, 30.000 TL’yi aşıyorsa Eurobond faiz gelirlerinizi beyan etmelisiniz.
 • 2016 yılında Alacak faizi gelirlerinizin toplamı 1.580 TL’yi aşıyorsa Alacak faizi gelirlerinizi beyan etmelisiniz.
 • 2016 yılında Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedellerin toplamı 1.580 TL’yi aşıyorsa 01.01.2006 tarihinden önce ihraç/iktisap edilen hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedelleri beyan etmelisiniz.
 • 2016 yılında iştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınların toplamı 1.580 TL’yi aşıyorsa İştirak hisselerinizin adınıza henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında aldığınız para ve ayınları beyan etmelisiniz.
 • 2016 yılında senetlerinizi iskonto ettirmeniz karşılığında aldığınız iskonto bedelleri toplamı 1.580 TL’yi aşıyorsa Senetlerinizi iskonto ettirmeniz karşılığında aldığınız iskonto bedellerini beyan etmelisiniz.
 • 2016 yılında yurt dışından elde ettiğiniz diğer menkul sermaye iratları toplamı 1.580 TL’yi aşıyorsa Yurt dışından elde ettiğiniz diğer menkul sermaye iratlarını beyan etmelisiniz.
 • Tam mükellef kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınmaktadır. Beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, elde ettiğiniz kar payının brüt tutarının yarısı 2016 yılı için 30.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • Tam mükellef kurumlardan elde edilen iştirak hisselerinden doğan kazançların (Limited Şirket ortaklarının, iş ortaklıklarının ortakları ve komanditerlerin kâr payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar dahil) yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınmaktadır. Beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, elde ettiğiniz kar payının brüt tutarının yarısı 2016 yılı için 30.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • 2016 yılında Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedellerin toplamı 1.580 TL’yi aşıyorsa 01.01.2006 tarihinden önce ihraç/iktisap edilen hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedelleri beyan etmelisiniz.
 • 2016 yılında iştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınların toplamı 1.580 TL’yi aşıyorsa İştirak hisselerinizin adınıza henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında aldığınız para ve ayınları beyan etmelisiniz.
 • 2016 yılında senetlerinizi iskonto ettirmeniz karşılığında aldığınız iskonto bedelleri toplamı 1.580 TL’yi aşıyorsa senetlerinizi iskonto ettirmeniz karşılığında aldığınız iskonto bedellerini beyan etmelisiniz.
 • 2016 yılında kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde ettiğiniz faiz gelirleri toplamı 1.580 TL’yi aşıyorsa Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde etiğiniz faiz gelirlerinizi beyan etmelisiniz.
 • 2016 yılında elde ettiğiniz eurobond faiz gelirlerinizin toplamı 30.000 TL’yi aşıyorsa Eurobond faiz gelirlerinizi beyan etmelisiniz.
 • 2016 yılında yurt dışından elde ettiğiniz diğer menkul sermaye iratları toplamı 1.580 TL’yi aşıyorsa Yurt dışından elde ettiğiniz diğer menkul sermaye iratlarını beyan etmelisiniz.
  Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesine göre kaynağı ne olursa olsun aşağıda yazılı gelirler menkul sermaye iradı sayılmaktadır:
 • Her çeşit hisse senetlerinin kar payları (temettü gelirleri),
 • İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Limited Şirket ortaklarının, iş ortaklıkları ortaklarının ve komanditerlerin kar payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar),
 • Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları,
 • Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile diğer her türlü tahvil ve bono faizleri (Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetler ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler dahil olmak üzere),
 • Her çeşit alacak faizleri,
 • Mevduat faizleri,
 • Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller,
 • İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar,
 • Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri,
 • Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları ve özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları (Menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kar payları dahil),
 • Repo gelirleri,
 • Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından ayrılmalar nedeniyle yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları,
 • Bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları,
 • Yukarıda sayılanlar dışında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ihraç edilen her türlü sermaye piyasası aracından elde edilen kar payı, faiz, kira vb. gelirler
  Aşağıda sayılan menkul sermaye iratları tutarı ne olursa olsun beyan edilmez. Diğer gelirler nedeniyle verilen beyannameye de dahil edilmez.
 • 1. Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan;
  ● Mevduat faizleri
  ● Özel Finans Kurumlarınca (Katılım Bankaları) kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları
  ● Repo Kazançları
 • 2. Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından ayrılmalar nedeniyle yapılan ödemelerin ve bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları,
 • 3. Kurumlar vergisi mükelleflerince 31.12.1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kazançların dağıtımı halin de, gerçek kişilerce elde edilen kar payları,
 • 4. Kurumların karlarını sermayeye eklemek suretiyle gerçekleştirdikleri kar dağıtım işlemlerinde gerçek kişi ortaklarca elde edilen kar payları.
 • 1. Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri,
 • 2. Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller (01.01.2006 tarihinden önce ihraç/iktisap edilenler),
 • 3. İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar,
 • 4. Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri,
 • 5. Yurt dışından elde edilen diğer menkul sermaye iratları (faiz, repo, kar payı vb.),
 • 6. Her çeşit alacak faizleri. Türkiye’de vergi kesintisine tabi olmayan ve istisna uygulanmayan yukarıda belirtilen menkul sermaye iratları 1.500 TL’lik tutarı aşması halinde yıllık beyanname ile beyan edileceklerdir.
 • 1. 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan her çeşit tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden elde edilen gelirler,
 • 2. Tam mükellef kurumlar tarafından yurtdışında ihraç edilen tahviller ile tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurtdışında ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler,
 • 3. Tam mükellef kurumlardan elde edilen kar payları
 • 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen TL cinsinden Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu faiz gelirlerinize %60,39 oranında indirim uyguladıktan sonra kalan tutarı beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, 2015 yılı için 29.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • 01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilen TL cinsinden, Devlet Tahvili ve Hazine Bonosundan elde edilen faiz gelirleri Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifata tabi olduğundan, faiz gelirlerinizi beyan etmenize gerek yoktur.
 • 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen dövize, altına veya başka bir değere endeksli Devlet Tahvili ve Hazine Bonosundan elde ettiğiniz faiz gelirlerinizin toplamı beyana tabi başka gelirlerinizin bulunmaması halinde, 2015 yılı için 29.000 TL'yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • 01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilen dövize, altına veya başka bir değere endeksli Devlet Tahvili ve Hazine Bonosundan elde edilen faiz gelirleri Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifata tabi olduğundan, faiz gelirlerinizi beyan etmenize gerek yoktur.
 • 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen TL cinsinden tahvil ve bono faiz gelirlerinize %60,39 oranında indirim uyguladıktan sonra kalan tutarı beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, 2015 yılı için 29.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • TL cinsinden, özel sektör tarafından ihraç edilen tahvil ve bononun ihraç tarihi 01.01.2006 tarihinden sonra ise, elde edilen faiz gelirleri Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifata tabi olduğundan, faiz gelirlerinizi beyan etmenize gerek yoktur.
 • Dövize, altına veya başka bir değere endeksli özel sektör tarafından ihraç edilen tahvil ve bononun ihraç tarihi 01.01.2006 tarihinden önce ise, faiz gelirlerinizin toplamı beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, 2015 yılı için 29.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • Dövize, altına veya başka bir değere endeksli özel sektör tarafından ihraç edilen tahvil ve bononun ihraç tarihi 01.01.2006 tarihinden sonra ise, elde edilen faiz gelirleri Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifata tabi olduğundan, faiz gelirlerinizi beyan etmenize gerek yoktur.
 • 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen TL cinsinden Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden elde edilen faiz gelirlerinize %60,39 oranında indirim uyguladıktan sonra kalan tutar beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, 2015 yılı için 29.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • 01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilen TL cinsinden, Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden elde edilen faiz gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifata tabi olduğundan, faiz gelirlerinizi beyan etmenize gerek yoktur.
 • Dövize, altına veya başka bir değere endeksli Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin ihraç tarihi 01.01.2006 tarihinden önce ise, beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, faiz gelirlerinizin toplamı 2015 yılı için 29.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • Dövize, altına veya başka bir değere endeksli Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin ihraç tarihi 01.01.2006 tarihinden sonra ise, elde edilen faiz gelirleri Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifata tabi olduğundan, faiz gelirlerinizi beyan etmenize gerek yoktur.
 • Yurtdışında ihraç edilen her türlü bono ve tahvillerden(kira sertifikaları dahil) beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, elde edilen faiz gelirleri toplamı 2015 yılı için beyan sınırı olan 29.000 TL’yi aşıyor ise beyan etmelisiniz.
 • Tam mükellef kurumlardan elde edilen her nev’i hisse senetlerinin(temettü gelirleri) kar paylarının brüt tutarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınmaktadır. Beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, elde ettiğiniz kar payının brüt tutarının yarısı 2015 yılı için 29.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • Tam mükellef kurumlardan elde edilen iştirak hisselerinden doğan kazançların (Limited Şirket ortaklarının, iş ortaklıkları ortaklarının ve komanditerlerin kâr payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar dahil) yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınmaktadır. Beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, elde ettiğiniz kar payının brüt tutarının yarısı 2015 yılı için 29.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • Tam mükellef kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınmaktadır. Beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, elde ettiğiniz kar payının brüt tutarının yarısı 2015 yılı için 29.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • Menkul kıymetler yatırım ortaklıklarından sağlanan kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınmaktadır. Beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, elde ettiğiniz kar payının brüt tutarının yarısı 2015 yılı için 29.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • Gayrimenkul yatırım fon ve ortaklıklarından sağlanan kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınmaktadır. Beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, elde ettiğiniz kar payının brüt tutarının yarısı 2015 yılı için 29.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • Risk sermayesi yatırım fon ve ortaklıklarından sağlanan kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınmaktadır. Beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, elde ettiğiniz kar payının brüt tutarının yarısı 2015 yılı için 29.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • 2015 yılında kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde ettiğiniz faiz gelirleri toplamı 1.500 TL’yi aşıyorsa Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde etiğiniz faiz gelirlerinizi beyan etmelisiniz.
 • 2015 yılında elde ettiğiniz eurobond faiz gelirlerinizin toplamı beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, 29.000 TL’yi aşıyorsa Eurobond faiz gelirlerinizi beyan etmelisiniz.
 • 2015 yılında Alacak faizi gelirlerinizin toplamı 1.500 TL’yi aşıyorsa Alacak faizi gelirlerinizi beyan etmelisiniz.
 • 2015 yılında Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedellerin toplamı 1.500 TL’yi aşıyorsa 01.01.2006 tarihinden önce ihraç/iktisap edilen hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedelleri beyan etmelisiniz.
 • 2015 yılında iştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınların toplamı 1.500 TL’yi aşıyorsa İştirak hisselerinizin adınıza henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında aldığınız para ve ayınları beyan etmelisiniz.
 • 2015 yılında senetlerinizi iskonto ettirmeniz karşılığında aldığınız iskonto bedelleri toplamı 1.500 TL’yi aşıyorsa Senetlerinizi iskonto ettirmeniz karşılığında aldığınız iskonto bedellerini beyan etmelisiniz.
 • 2015 yılında yurt dışından elde ettiğiniz diğer menkul sermaye iratları toplamı 1.500 TL’yi aşıyorsa Yurt dışından elde ettiğiniz diğer menkul sermaye iratlarını beyan etmelisiniz.
 • Tam mükellef kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınmaktadır. Beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, elde ettiğiniz kar payının brüt tutarının yarısı 2015 yılı için 29.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • Tam mükellef kurumlardan elde edilen iştirak hisselerinden doğan kazançların (Limited Şirket ortaklarının, iş ortaklıklarının ortakları ve komanditerlerin kâr payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar dahil) yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınmaktadır. Beyana tabi başka gelirinizin bulunmaması halinde, elde ettiğiniz kar payının brüt tutarının yarısı 2015 yılı için 29.000 TL’yi aşıyorsa beyan etmelisiniz.
 • 2015 yılında Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedellerin toplamı 1.500 TL’yi aşıyorsa 01.01.2006 tarihinden önce ihraç/iktisap edilen hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedelleri beyan etmelisiniz.
 • 2015 yılında iştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınların toplamı 1.500 TL’yi aşıyorsa İştirak hisselerinizin adınıza henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında aldığınız para ve ayınları beyan etmelisiniz.
 • 2015 yılında senetlerinizi iskonto ettirmeniz karşılığında aldığınız iskonto bedelleri toplamı 1.500 TL’yi aşıyorsa senetlerinizi iskonto ettirmeniz karşılığında aldığınız iskonto bedellerini beyan etmelisiniz.
 • 2015 yılında kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde ettiğiniz faiz gelirleri toplamı 1.500 TL’yi aşıyorsa Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde etiğiniz faiz gelirlerinizi beyan etmelisiniz.
 • 2015 yılında elde ettiğiniz eurobond faiz gelirlerinizin toplamı 29.000 TL’yi aşıyorsa Eurobond faiz gelirlerinizi beyan etmelisiniz.
 • 2015 yılında yurt dışından elde ettiğiniz diğer menkul sermaye iratları toplamı 1.500 TL’yi aşıyorsa Yurt dışından elde ettiğiniz diğer menkul sermaye iratlarını beyan etmelisiniz.