GİRİŞ

27.01.2010 tarih ve 53 seri nolu KDV Sirkülerinde de belirtildiği üzere; mükellefler, Ocak/2010 vergilendirme döneminden itibaren gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemler için geçerli olmak üzere KDV iade taleplerinde, indirilecek KDV, yüklenilen KDV ve satış faturaları listeleri ile iade için ibrazı istenilen durumlarda gümrük (çıkış) beyannamesi listesini internet vergi dairesi üzerinden göndereceklerdir.

Ayrıca, Temmuz/2011 vergilendirme döneminden itibaren gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemler için geçerli olmak üzere KDV iade taleplerinde; "Tevkifata tabi işlemlere ait satış faturası listesi ve İhraç kayıtlı teslimlere ait satış faturası listesi"nin internet vergi dairesi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

İnternet Vergi Dairesi üzerinden listelerin oluşturulup gönderilmesi esnasında; sistem, iade hakkı doğuran işlem türüne bağlı olarak elektronik ortamda gönderilebilecek listelere ilişkin linkleri otomatik olarak ekrana getirmektedir. Buna göre, elektronik ortamda gönderilemeyen bütün belge / liste / tablolar eskiden olduğu gibi kağıt ortamında veya CD içerisinde iade talep dilekçesi ekinde vergi dairesine verilecektir.

Ancak Ocak/2010 vergilendirme dönemi öncesi gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemlere yönelik iade taleplerinde, düzenleme öncesindeki uygulama geçerli olacaktır. Örneğin Aralık/2009 dönemine ilişkin mal ihracına yönelik iade talebi olan mükellef bütün belge / liste / tablolarını önceden olduğu gibi kağıt ortamında ya da CD içerisinde vergi dairesine teslim edecektir.

Yine 2009 yılında gerçekleşen indirimli orana tabi işlemler dolayısıyla 2010 yılında nakden iade talebinde bulunacak mükellef (iade hakkı doğuran işlem Ocak/2010 vergilendirme dönemi öncesi gerçekleştiği için) söz konusu iade talebine ilişkin belgeleri / listeleri / tabloları düzenleme öncesindeki uygulamaya göre vergi dairesine ibraz edecektir.

2009 yılı içinde indirimli orana tabi işlemler nedeniyle aylık mahsuben iade talebinde bulunan ancak mahsup işlemi gerçekleşmediği için 2010 yılında nakden veya mahsuben iade talep eden mükellefler de düzenleme öncesindeki uygulamaya göre hareket edecektir.

İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN

KDV İADE TALEBİ LİSTELERİNİN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Internet Vergi Dairesi İşlemleri Uygulamasından yararlanmak için bağlı bulunduğunuz vergi dairesine başvurup “Kullanıcı Kodu”, “Kullanıcı Şifresi” ve “Kişisel Şifre” almanız gerekmektedir. Internet Vergi Dairesi İşlemleri Uygulamasından; ne gibi sorgulamalar yapabileceğinize ve nasıl yararlanabileceğinize ilişkin detaylı açıklamalar için lütfen tıklayınız.

İnternet Vergi Dairesi işlemleri uygulamasından yararlanmakta olan mükelleflerin; KDV iade talebi listelerini, elektronik ortamda göndermesine ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

1.AŞAMA

İnternet Vergi Dairesinin ana sayfasındaki “GİRİŞ” butonu tıklanarak sisteme giriş yapılır. Aşağıda gösterildiği üzere “GİRİŞ” butonu ekranın sağ üst köşesinde yer almaktadır.

2.AŞAMA

Daha sonra ekrana gelen Kullanıcı Kodu, Parola ve Şifre alanları doldurularak (vergi daireniz kapalı zarf içinden bu bilgileri tarafınıza teslim edecektir) “GİRİŞ” butonuna tıklanır.

3.AŞAMA

Açılan ekrandan “BİLGİ GİRİŞİ” butonuna tıklanır. Buradan “KDV İadesi Talebi Girişi” tıklanır.

4.AŞAMA

Açılan ekrandan “KDV İadesi Talebi Girişi” linki tıklanır.

NOT: Eğer henüz oluşturmakta olduğunuz ve onaylanmamış bir iade talebiniz varsa “Daha Önce Girilen KDV İade Talepleri” linki ile bu iade talebine ulaşabilirsiniz.

5.AŞAMA

Açılan ekrandan iade talebinize ilişkin olarak sorulan sorular cevaplandırılır;

“Dönem tipi” kısmında iade talep eden mükellef KDV beyannamelerini verme dönemine göre ilgili kutucuğu seçer.

“Dönemi” kısmında iade talep edilen dönem ay ve yıl olarak kutucuklardan seçilir. Örneğimizde 2009’un Aralık ayına iade talebi girişi yapılmaktadır.

“İade Türü” kısmında iadenizin mahsuben, nakten veya kısmen mahsup kısmen nakten talep edilip edilmediği işaretlenir.

“İade Talebiniz İçin Teminat Gösterecek misiniz? Kısmına “evet” seçeneği işaretlendiğinde açılan kutucuğa banka teminat mektubunun referans numarasının yazılması gerekir.

“Başka Firmaların İhracatına Aracılık Eden Dış Ticaret Sermaye Şirketi veya Sektörel Dış Ticaret Şirketi misiniz ?” kısmında bu soruya Evet ya da Hayır diye cevap verilir.

Açıklama: Bilindiği üzere 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliği uyarınca Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, ihracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak kendi indirilecek KDV listeleri yanında, ihracatına aracılık ettikleri mükelleflerin indirilecek KDV listelerini de vermek zorundadırlar. Bu soruya “Evet” cevabı verilmesi halinde sistem; hem Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin indirilecek KDV listesini hem de bu firmaların ihracatına aracılık ettikleri diğer mükelleflerin indirilecek KDV listelerini vermesine imkân tanır.

“KDV BEYANNAMESİNDEN GETİR” Bu link tıklanınca iade talep ettiğiniz döneme ilişkin olarak verdiğiniz KDV beyannamesinde yer alan iade hakkı doğuran işlem türleri otomatik ekrana gelecektir. Eğer iade talep ettiğiniz döneme ilişkin olarak sonradan düzeltme KDV beyannamesi vermişseniz en son verilen düzeltme beyannamesindeki bilgiler getirilmektedir. (Eğer gelen bilgiler iade talebinizle uyumsuz ise bu durumda bu bilgileri düzeltmek için düzeltme KDV beyannamesi vermeniz gerekecektir.)
“İade Talep Şekli” kısmında YMM KDV iadesi tasdik raporu olup olmadığı hususu cevaplanmalıdır.

Açıklama: Eğer burada "YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla İade" seçeneği tercih edilmişse YMM’nin TC Kimlik No'sunun alttaki kutucuğa yazılarak kutucuğun yanındaki "GETİR" linki tıklanmalıdır. Bu durumda YMM'nin Adı Soyadı ekrana otomatik gelecektir.Teminatlı iadeler için bu bölüm "YMM KDV İadesi Tasdik Raporu Olmaksızın İade" şeklinde işaretlenmelidir.

Bütün bu sorulara cevap verilerek “TAMAM” butonu tıklanınca iade talebi kaydedilmiş olur ve listelerin oluşturulması safhasına geçilebilir.

Doldurulup gönderilmesi gereken listeler ekranda linkler halinde yer alacaktır. Bütün bu listeler doldurulmadan onaylama işlemi gerçekleştirilemez. Aşağıda ekran görüntüsü verilen iade talebinde doldurulması gereken 4 liste vardır. Bunlar “İndirilecek KDV Listesi” , “Yüklenilen KDV Listesi” , “GÇB Listesi” ve “Satış Faturaları Listesi”dir.

Listelerin oluşturulmasına ilişkin olarak iki yol bulunmaktadır. Verisi az olan mükellefler her bir belgenin sisteme girişini yaparak listesini İnternet Vergi Dairesindeki hesabında oluşturabilirler. Verisi fazla olup Excel formatında hazır olan ve/veya kullandığı muhasebe programı otomatik olarak belirlenen formatta Excel dosyası oluşturabilen ya da bunu sağlamak için muhasebe programında gerekli revizeleri yaptıran mükellefler; düzenledikleri Excel dosyalarını sisteme yükleyerek listelerini oluşturabilirler. Bu iki yönteme ilişkin -liste bazında- açıklamalar aşağıdaki linklerde yer almaktadır.

27.01.2010 tarih ve 53 Seri No.lu KDV Sirküleri uyarıca KDV iade taleplerinde elektronik ortamda alınacak indirilecek ve yüklenilen KDV listelerinin doldurulmasına ilişkin açıklamalar için lütfen tıklayınız

LİSTELERE BELGE GİRİŞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
İndirilecek KDV Listesi
Yüklenilen KDV Listesi
GÇB Listesi
Satış Faturaları (Mal İhracı) Listesi
Tevkifatlı Satış Faturası Listesi
İhraç Kayıtlı Satış Faturası Listesi
LİSTELERİN EXCEL DOSYASI ARACILIĞIYLA OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
İndirilecek KDV Listesi
Yüklenilen KDV Listesi
GÇB Listesi
Satış Faturaları (Mal İhracı) Listesi
Tevkifatlı Satış Faturası Listesi
İhraç Kayıtlı Satış Faturası Listesi

Listeler oluşturulduktan sonra "ONAYLA" linkine tıklanmadığı müddetçe gönderilmez. Mükellefler, listelerinin son kontrollerini yapıp göndermek için "ONAYLA" linkine tıklayınca, sistem; "KDV İADE TALEBİNE İLİŞKİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ LİSTE ALINDISI" ekranını açar. Lütfen bu liste alındısını yazdırarak iade talep dilekçenize ek yapınız. Bahse konu liste alındısına ilişkin örnek aşağıda yer almaktadır.